+420 724 595 340 | +420 224 232 395 recepce@citymed.cz

AKTUALITY

Novinky a aktuality týkající se léčby naších klientů

  • Neurologie
  • Ortopedie
  • Podologie
  • Revmatologie
  • RFM
  • Fyzioterapie a masáže
  • Akupunktura a akupresura
  • Fytoterapie
  • Dietetika
  • Homeopatie

Volná pracovní místa


Nabízíme volné pozice v následujících oborech: neurologie, revmatologie, fyzioterapie, všeobecná sestra.

Možná spolupráce na plný i částečný úvazek s řadou zaměstnaneckých benefitů.

Uvítáme i absolventy uvedených oborů, v případě neukončeného studia nabízíme možnost brigád.

Zájemci pište na blaha@citymed.cz.


GDPR – Ochrana osobních údajů


Poučení o ochraně osobních údajů

S ohledem na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR) –  si Vás dovolujeme informovat o následujících právech, které pro Vás z GDPR vyplývají.

Dle zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je poskytovatel zdravotní péče povinen vést zdravotnickou dokumentaci se všemi jejími náležitostmi. Tedy pro účely přímo související se zdravotní péčí zpracovávat – shromažďovat a uchovávat – osobní údaje pacientů (dále jen „OÚ“) i OÚ spadající pod zvláštní kategorii osobních údajů, údaje citlivé. Poskytnutí osobních údajů je tedy zákonnou povinností a bez těchto údajů není možné zdravotní péči poskytovat.

Právo na přístup k osobním údajům:

Jakožto klient máte nárok kdykoli nahlédnout do své zdravotnické dokumentace a nárok na poskytnutí informací o způsobu zpracování.

Právo na opravu:

V případě zjištěných změn, nepřesností či nedostatků týkajících se Vašich OÚ máte právo zažádat o opravu či doplnění.

Právo na výmaz:

Specifikem zdravotnictví je zákonná povinnost poskytovatele uchovávat zdravotnickou dokumentaci po dobu 5 let, počínaje prvním dnem následujícího kalendářního roku po provedení posledního záznamu, vyplývající z vyhlášky č.98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Po uplynutí této doby můžete zažádat správce o výmaz Vašich OÚ. Následně Vám bude zasláno potvrzení o provedení výmazu.

Právo na omezení zpracování:

Dle GDPR je možné zažádat o omezení zpracování OÚ, kdy jsou OÚ dále uchovávány, ale nejsou jinak zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů:

V souladu s GDPR máte nárok na přenesení Vašich údajů přímo druhému správci. Je-li to v souladu se zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, budou údaje druhému správci předány na základě Vaší písemné žádosti.

Právo podat námitku:

GDPR Vám dále umožňuje podat u správce námitku na zpracování OÚ. Správce se záležitostí bude dále zabývat. V případě, že dojdete k závěru, že zpracování Vašich OÚ není v souladu s GDPR, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, který situaci na Váš podnět dále prošetří.

V případě zájmu o uplatnění kteréhokoliv z Vašich práv nám zašlete žádost na níže uvedené kontaktní údaje. Žádosti budou vyřizovány písemně, elektronickou či listinou formou, a to do jednoho kalendářního měsíce od podání žádosti.

Kategorie příjemců osobních údajů:

Správce, zdravotní pojišťovny, správce má právo pověřit zpracováním OÚ zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich OÚ.

Totožnost správce:

CITY MED, s.r.o., se sídlem: Vocelova 7, 120 00 Praha 2, IČ: 63983915

Kontaktní údaje správce:

poštovní adresa: Vocelova 7, 120 00 Praha 2,

email: recepce@citymed.cz,

tel: 224 232 395, 724 595 340


čas2

Otevírací doba

pondělí – čtvrtek: 7:00 – 21:00
pátek: 7:00 – 19:00

Vocelova 7, Praha 2

Tel.: +420 224 232 395 | +420 224 228 608
Mobil: +420 724 595 340

E-mail: recepce@citymed.cz

Jindřišská 18, Praha 1

Telefon:
+420 222 243 028

E-mail: recepce-j@citymed.cz

čas2

Otevírací doba

pondělí – středa: 7:00 – 19:00
čtvrtek: 7:00 – 15:00 | pátek: 7:00 – 13:00